Om arbeidsmedisin og helse

Legekompetanse
Arbeidsmedisin er en spesialitet innen legefaget. For å bli arbeidsmedisiner må man først være autorisert lege og så gjennomføre fire til fem års videreutdanning i faget arbeidsmedisin. Leger kan kalle seg bedriftsleger uten å ha formell arbeidsmedisinsk kompetanse. Behandlende lege ved Arbeidsklinikken er godkjent spesialist i arbeidsmedisin. 

Fagkompetanse
Arbeidsmedisinen er det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse. Etter hvert har det også blitt vanlig å ta med i fagområdet beslektede problemstillinger innen miljømedisin. Med bakgrunn i dette vil typiske arbeidsoppgaver være følgende:

Rådgivning
Gi råd og veiledning innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) til bedrifter, myndigheter, institusjoner og enkeltpersoner i arbeidsmedisinske spørsmål.

Opplæring
Utdanne arbeidstakere og ledere i systematisk arbeidsmiljøarbeid.

Helseundersøkelser
Bistå arbeidsgivere i å få oversikt over helseforholdene hos arbeidstakere som er utsatt for arbeidsrelatert sykdoms- og ulykkesrisiko ved hjelp av relevante helseundersøkelser

Samarbeide
Bidra til at relevante HMS-tiltak settes inn.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk
Undersøke og evt. behandle pasienter med arbeidsrelaterte sykdommer.

Utrede årsakssammenheng
Foreta utredning av sykdomstilfeller der arbeidet kan være årsaksfaktor.

Undersøke arbeidsmiljøet
Undersøke fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet som kan virke inn på individets helse.