Oppfølging av sykmeldte

Arbeidsklinikken tilbyr praktisk bistand ved sykefravær, tilrettelegging ved redusert arbeidsevne og ved ønske om attføring til arbeid. Aktulle tiltak kan være:

  • Samtaler om helsestilstand, funksjonsevne, motivasjon og ønsker for å finne nye muligheter for yrkesaktivitet. 
    Brosjyre: Psykisk helse og arbeidsevne
  • Bistå i kontakten med NAV for å få raskere tilgang på behandling, raskere saksbehandling og bedre bruk av NAVs tjenester.
  • Bistå i kontakten med den som skriver sykmeldingen, behandlere og andre som er involvert i situasjonen for å drøfte behandling, prognose og yrkesaktivitet.
  • Gi råd i bedriftens attføringsarbeid og delta i attføringsmøter.
  • Tilby forebyggende samtaler med ansatte for å redusere risiko for sykdom og fravær.