Forebyggende krisearbeid

Forebyggende tiltak
Mange yrker medfører økt risiko for å oppleve vold og traumatisk stress. En del av dem som opplever dette utvikler senere psykiske helseplager som kan gjøre at man ikke klarer å fortsette i jobben. Evnen til å tåle belastninger kan bedres ved gode forebyggende tiltak. Riktig organisering av utsatte grupper, forhåndsvurdering av egnethet, opplæring og trening kan bety mye for hvordan man senere takler belastninger.

Arbeidsklinikken bistår i å vurdere egnethet og opplæring av personer som har økt risiko for å oppleve potensielt traumatiserende hendelser i arbeidet. Klinikken tilbyr også bistand ved risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som en del av det forebyggende arbeidet.

Les også om klinikkens tilbud om krisestøtte under menyen for helsetjenester.