Risiko- og sårbarhetsanalyser

ROS-analyse er en metode for å prioritere risikoområder for bedriften, og å planlegge tiltak for om mulig å forhindre uønskede hendelser eller redusere konsekvensen av dem.
Arbeidsklinikken bistår i ROS-analyser når bedriften ønsker ekstern kompetanse innen helse miljø og sikkerhet.