Utredning av yrkessykdom

Arbeidsklinikken hjelper bedrifter i å vurdere helsefare i arbeidet. Problemstillingen er aktuell både som forebyggende tiltak for å redusere risiko for helseskade, og når sykdom er konstatert og man lurer på om det skyldes helskadelig eksponering i arbeidet. 

Arbeidsklinikken kan bistå i erstatningssaker med sakkyndig vurdering av årsakssammenheng mellom helseskadelig påvirkning i arbeidet og utvikling av sykdom. Slike saker kan være omfattende og kompliserte. Oppdrag av denne typen kommer vanligvis fra NAV, forsikringsselskaper, Norsk pasientskadeerstatning, advokater og fra domstolene.

Støv, kjemikalier, stråling og smittestoffer er noen av de helsekadelige eksponeringer som ansatte kan påvirkes av i arbeidet, og som gir økt risiko for sykdommer. I Norge skal alle ansatte være forsikret gjennom en obligatorisk yrkesskadeforsikring via arbeidsgiver. Staten har gjennom NAV sikret at alle arbeidstakere er dekket av samme type forsikringsordning. Sykdom og skade som er godkjent som yrkessykdom kan gi rett til økonomisk erstatning. Regelverket rundt dette er tildels komplisert.